Trolleättens historia & vapensköld

SVENSK OCH DANSK URADEL

Rang: Adlig
Ättenummer: 36
Adlad: 1689-02-11, naturaliserad
Introducerad: 1689-02-15
Ursprung: Sverige, Småland

Ätten Trolle är en medeltida frälse- och riksrådsätt från trakterna kring Bergkvara i Småland, förgrenad till Danmark och Skåne, med riddaren Birger Knutsson (död före 1381 3/5) som den med visshet äldste dokumenterade stamfadern. Kring år 1500 hörde släkten till en av de största jordägarna i norden och Arvid Trolle byggde en för tiden stor borg vars grunder ännu kan beses på Bergkvara. Ätten utgick på svärdssidan i Sverige 1568, men en medlem av ätten, riksrådet Arvid Trolle (död 1505), hade under unionsstriderna flytt till Danmark 1501. Från honom härstammar de idag levande ätterna Trolle.

Hans sonsons sonsons son, danske ryttmästaren Arvid Trolle (1653–1698) ärvde 1685 efter modern Näs i Skåne (nu Trollenäs) och tog avsked ur danska tjänsten 1686 och blev svensk undersåte. Han erhöll kungligt brev givet 1689 11/2 på Stockholms slott av konung Karl XI med rätt till introduktion och såsom varande riksrådsättling i dåvarande andra klassen, riddarklassen och han introducerades 1689 15/2 under nuvarande nr 36.

En gren av den yngre grenen överflyttade i början av 1900-talet till Mexiko och fortlever där. Med ätten sammanhör sedan 1817 friherrliga ätten Trolle.

Trolleättens vapen

Trolle, friherrlig

Rang: Friherrlig
Ättenummer: 360
Adlad: 1816-02-27
Introducerad: 1817-05-03
Ursprung: Sverige, Småland

Utgrenad ur adliga ätten Trolle.

Kammarherren Nils Trolle (1777–1827), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37§ 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1816 27/2 på Stockholm slott av konung Karl XIII. Han introducerades 1817 3/5 under nr 360. Friherrebrevet i original i privat ägo.

Om vapenskölden

”. . . En gyllende sköld, omgifven af en med sjutton spikar eller naglar af guld fästad röd ram på lika afstånd från hvarandra så satte, att en af dem är midt öfver skölden, uti hvilken ses ättens gamla sköldemärke: ett till höger gående troll utan hufvud eller en hufvudlös menniskofigur, högra armen uplyftad, den venstra nedfälld samt med fogelklor i stället för händer och fötter. En friherrelig krona, bärande ett till höger vendt, krönt griphufvud står på skölden emellan tvenne med friherre kronor betäckta öppna tornerhjelmar, af hvilka på den högra upreser sig till hälften en fullt beväpnad stridsman med hvita struss fjädrar å hjelmen och hållande i högra handen en grön eklöfsqvist men den vänstra på gyllene fästet af dess svärd. På den andra eller venstra hjelmen står deremot ättens gamla hjelmprydnad: ett rödt trollhufvud eller ett menniskohufvud med inåt krökta, en gång omvridna vädurhorn af silfver. Skölden hålles af tvänne naturliga ulfvar med utåt vända hufvuden, stående på en grön mark, alldeles som det med sina rätta och egenteliga färger här afmåladt finnes. . . .” Sköldebrevsavskrifter, 17:32, RHA.

Från Riddarhusets Ätte- och vapendatabas

Friherrliga ätten Trolles vapen