Naturreservat

KULLA GUNNARSTORP

Om naturreservatet

Naturreservatet Kulla Gunnarstorp erbjuder förutom den vackra utsikten såväl bad som flera markerade stigar genom vackra skogsmarker och betade eller uppodlade landskap. Badmöjligheterna är bäst strax norr om Hittarp där stranden är sandig medan den norrut blir stenigare.

Skogen består till största delen av hedartade bok- och ekskogar men här finns också blandskog av företrädesvis ek, tall och björk. Markvegetationen är i regel mycket artfattig med huvudsakligen kruståtel och ett fåtal örter som harsyra, ekorrbär och skogsstjärna. Den slingrande kaprifolen är en karaktärsart.

Reservatet är beläget på norra delarna av Landborgen, en brant sluttning ut mot havet med en ovan liggande platå. På några ställen har bäckar skurit sig djupt ner och bildat djupa raviner. Landborgen börjar redan i de södra delarna av Helsingborg, fortsätter upp längs kusten och svänger i norr in mot Kristinelund, alltmedan kanten blir lägre och allt mindre markerad. Formationen bildades av nötande vågor och strömmar för mellan 4000 – 7000 år sedan då havsytan stod 6-7 meter högre än nu.

Sedimenten vid Kulla Gunnarstorp är en av urtidens bäst bevarade tidvattenmiljöer i Skandinavien. I den lodräta bergsskärningen vid stranden kan man se de växelvisa lager av lersten och sandsten som avslöjar att platsen för 200 miljoner år sedan var kraftigt påverkad av tidvatten.

Tillgänglighet

Kulla Gunnarstorps naturreservat är beläget dryga halvmilen norr om Helsingborg. Det sträcker sig längs kusten mellan Hittarp och Domsten för att sedan vika av in mot land upp till Kristinelund. Parkering finns vid badstranden i norra Hittarp samt i norr vid Kristinelund. Flera markerade strövstigar leder genom området.

Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. Fullständiga reservatsföreskrifter för allmänheten finner du på informationsskyltar i området.

Fakta

Storlek: ca 114 ha landområde samt angränsande vattenområde till 3 meters djup
Bildat: 1982, utvidgat 1991
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län