Sägnen om Trollet

Här följer historien om hur mötet med ett troll gav Trolleätten sitt namn och varför det är avbildat utan huvud i släktens vapen.

Trolleslägtens upphof.

Birger jarl säges hafva haft en syster vid namn Magnhild. Hon blef gifven åt Härved Ulf, en man af gammal slägt, som sedermera förde ett troll med afhugget hufvud i sin vapensköld och deraf fick namnet Trolle.

Sägnen förtäljer om orsaken till denna namntagning följande:
Härved Ulf bodde på sin gård Ed i Småland nära Voxtorps kyrka. Han skall hafva varit en varm kristen efter tidens sed och i synnerhet aldrig försummat någon julotta. En juldagsmorgon vaknade han senare än vanligt, och som han var ifrig att komma i kyrkan, skyndade han ned i stallet och sadlade sin häst samt sprängde af i sporrsträck från gården, långt innan hans tjenare voro redo att sitta upp och följa honom.

Vägen från Ed till Voxtorps kyrka gick då, som ännu i dag, utmed ett högt berg(1), emellan detta och sjön Flåren. Berget var då lodrätt och ofvanpå detsamma växte en tät skog. När nu Härved kom ridande vägen fram, fick han se trollen, hvar de dansade omkring berget. Han red oförskräckt på, och då gick fram emot honom en ung flicka, som räckte honom ett horn och bad honom dricka. Härved tog emot hornet med venstra handen och förde det till läpparna, låtsande som om han drack. Men i sjelfva verket hälde han derunder ut drycken bakom sig, drog i detsamma med högra handen sitt svärd och högg hufvudet af flickan.

Då satte trollen efter riddaren, och der blef ett häftigt stormväder med tjut och gny. Men riddaren sporrade sin häst och red undan det fortaste han kunde. På Bohrs gärde voro emellertid trollen nära att upphinna honom. Då mötte han en qvinna, som ropade:

Du vän, men dåre,
mig vantar gaf i våre,
rid ej vägen den håre,
men åkern den åre.

Riddaren följde qvinnans uppmaning och sprängde tvärt in på den korsärjade åkern och lyckades på det sättet, ehuru med mycken svårighet, undkomma trollen.

När julottan var slutad, bad riddaren kyrkoherden och hela församlingen följa sig tillbaka och se, hvad underligt som händt honom. Framkomne till trollklippan, funno de trollet liggande med afhugget hufvud utmed vägen.

_
(1) Berget kallas nu Trolle klippa.

Text Från Projekt Runeberg
Berättelser ur Svenska Historien